home page    main programme list

 

Boston Home Programmes

Date

Home Away Contact

16

8

1970

Boston Peterborough First Ever

21

3

1971

Boston Ipswich

28

3

1971

Boston Long Eaton

4

4

1971

Boston Rayleigh

2

5

1971

Boston Workington

9

5

1971

Boston Lincolnshire Trophy

31

5

1971

Boston Eastbourne

6

6

1971

Boston Romford

27

6

1971

Boston Workington

4

7

1971

Boston Scunthorpe

11

7

1971

Boston Bradford

22

8

1971

Boston Berwick

17

10

1971

Boston Ipswich

16

4

1972

Boston Canterbury

30

4

1972

Boston Olching

7

5

1972

Boston Workington

14

5

1972

Boston Long Eaton

4

6

1972

Boston Rayleigh

11

6

1972

Boston Berwick

18

6

1972

Boston Scunthorpe

25

6

1972

Boston Ellesmere Port

2

7

1972

Boston Eastbourne

12

7

1972

Boston Peterborough

30

7

1972

Boston Barrow

20

8

1972

Boston International England Australasia

27

8

1972

Boston Teesside

3

9

1972

Boston Rayleigh

15

10

1972

Boston Pairs Barrow

29

10

1972

Boston Birmingham

4

11

1972

Boston Supporters Trophy

18

3

1973

Boston Peterborough

1

4

1973

Boston Scunthorpe

8

4

1973

Boston Hull

15

4

1973

Boston Birmingham

23

4

1973

Boston Eastbourne

29

4

1973

Boston World Championship

6

5

1973

Boston Rayleigh

13

5

1973

Boston Long Eaton

20

5

1973

Boston Birmingham

27

5

1973

Boston Ellesmere Port

3

6

1973

Boston Crewe

17

6

1973

Boston Scunthorpe

7

7

1973

Boston Open

15

7

1973

Boston Bradford

22

7

1973

Boston Hull

29

7

1973

Boston Barrow

5

8

1973

Boston Crewe

12

8

1973

Boston Peterborough

19

8

1973

Boston Bradford

27

8

1973

Boston League Stars

3

9

1973

Boston Rayleigh

9

9

1973

Boston Teesside

16

9

1973

Boston Stoke

30

9

1973

Boston Open

14

10

1973

Boston Canterbury

28

10

1973

Boston Open

17

3

1974

Boston Peterborough

24

3

1974

Boston Birmingham

31

3

1974

Boston Rayleigh

14

4

1974

Boston Kaparna

21

4

1974

Boston Scunthorpe

28

4

1974

Boston Birmingham

5

5

1974

Boston Stoke

12

5

1974

Boston Crewe

19

5

1974

Boston Weymouth

27

5

1974

Boston Peterborough

2

6

1974

Boston Long Eaton

9

6

1974

Boston Barrow

16

6

1974

Boston Canterbury

30

6

1974

Boston Ellesmere Port

7

7

1974

Boston Open

21

7

1974

Boston Coatbridge

4

8

1974

Boston Challenge

11

8

1974

Boston Weymouth

29

3

1975

Boston Birmingham

6

4

1975

Boston Kaparna

4

5

1975

Boston Birmingham

25

6

1975

Boston Eastbourne

29

6

1975

Boston Stoke

20

7

1975

Boston Birmingham

25

8

1975

Boston Open

31

8

1975

Boston Newcastle

14

9

1975

Boston Open

21

9

1975

Boston Scunthorpe

12

10

1975

Boston Challenge

28

3

1976

Boston Oxford

4

4

1976

Boston Newcastle

25

4

1976

Boston Teesside

16

5

1976

Boston Scunthorpe

30

5

1976

Boston Oxford

20

6

1976

Boston Oxford

4

7

1976

Boston Open

11

7

1976

Boston Workington

18

7

1976

Boston Crayford

25

7

1976

Boston Weymouth

17

4

1977

Boston Canterbury

24

4

1977

Boston Ellesmere Port

24

3

1978

Boston Scunthorpe

14

5

1978

Boston Bristol

11

6

1978

Boston Kangaroos

18

6

1978

Boston Scunthorpe

25

6

1978

Boston Ellesmere Port

9

7

1978

Boston Weymouth

16

7

1978

Boston Open

22

7

1978

Boston Barrow

6

8

1978

Boston International England Australasia

13

8

1978

Boston Stoke

20

8

1978

Boston Mildenhall

26

8

1978

Boston Rye House

3

9

1978

Boston Newcastle

29

10

1978

Boston Coventry

8

4

1979

Boston Young Sweden

29

4

1979

Boston Nottingham

15

7

1979

Boston Weymouth

19

8

1979

Boston Milton Keynes